Deklaracja dostępności Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KTBS.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kazaryn.
 • Telefon: +48 94 35 474 71 wew. 207

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Adres: ul. Artyleryjska 3
  78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 94 35 474 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia pracowników Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a, w przypadkach koniecznych i po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznym pod numerem 94 35 474 71  zejście pracownika i obsługę na parterze budynku.

 1. siedziba Spółki znajduje się na drugim piętrze budynku, który jest jej siedzibą,
 2. do budynku prowadzą 4 wejścia : 1 wejście główne  od ul. Artyleryjskiej oraz 3 wejścia od tyłu budynku, z tereny, którym zarządza MWiK,
 3. do wejścia głównego prowadzą 3-stopniowe schody oraz jeden podjazd dla wózków od strony ul. Artyleryjskiej,
 4. między pierwszym, a drugim piętrem brak jest obustronnych poręczy spełniających wymogi ustawy,
 5. w budynku nie ma windy,
 6. nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 7. wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 8. dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze, po telefonicznym zgłoszeniu do osoby niepełnosprawnej schodzi pracownik , by tam załatwić sprawę,
 9. brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,
 10. przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. miejsca są wspólne dla MWiK i Kołobrzeskiego TBS,
 11. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 12. w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 13. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 14. wejście główne nie jest wejściem bezprogowym,
 15. nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 16. wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 17. w budynku nie ma windy,
 18. dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia w całym budynku.