Dział księgowości KTBS

Czynności związane z księgowością i windykacją:

 • Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej wspólnoty zgodnie z uchwałą właścicieli lokali podjętej w tej sprawie;
 • Dokonywanie naliczeń wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe na podstawie uchwał Właścicieli;
 • Kontrola wpływających dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz terminowa realizacja płatności;
 • Wystawianie not księgowych, rachunków i faktur;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Kontrola wydatków w ramach rocznych planów gospodarczych i podejmowanie stosownych działań w celu zabezpieczenia płynności finansowej nieruchomości;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń z tytułu posiadania i użytkowania lokali;
 • Sporządzania dokumentacji, wniosków kredytowych do banków na sfinansowanie remontów oraz obsługa zaciągniętego kredytu;
 • Lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych i rachunkach oszczędnościowych nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych;
 • Przygotowywanie deklaracji i rozliczenia w US i ZUS;