PROCES WINDYKACJI / SPŁATA ZALEGŁOŚCI

W ramach działalności Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego istnieje Komórka windykacji, która zajmuje się windykowaniem należności z tytułu najmu lub użytkowania lokali. postępowanie windykacyjne podzielone jest na etapy:

 1. Analiza
 2. Wezwanie do zapłaty czynszu i innych należnych opłat - zawiera również propozycję zawarcia ugody w sprawie sposobu spłaty zaległości
 3. Wypowiedzenie umowy najmu - w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania do zapłaty
 4. Nakaz zapłaty - w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości
 5. Wezwanie do zapłaty przed skierowaniem sprawy na drogę egzekucji komorniczej
 6. Egzekucja komornicza prowadzona w oparciu o uzyskany w sądzie tytuł wykonawczy
 7. Wnioski o stwierdzenie nabycia spadku - w przypadku postępowań prowadzonych po zgonie dłużnika.

Sytuacja lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie i przed podjęciem każdej decyzji wnikliwie analizowane są jego możliwości finansowe. Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na następujące formy pomocy:

 1. Umorzenie zaległości
 2. Odroczenie terminu spłaty zaległości
 3. Rozłożenie na raty należności z tytułu opłat
 4. Spłata zaległości z tytułu korzystania z lokalu w formie świadczenia rzeczowego

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg, na stronie internetowej Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o. www.ktbs.pl oraz w siedzibie spółki.

Szczegółowych informacji nt. w/w form pomocy udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta lub Dział Windykacji Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o.

Składane wnioski o spłatę zaległości w formie świadczenia rzeczowego, o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokale należące do zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg kierowane są niezwłocznie do Prezydenta Miasta za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta. Ich realizacja następuje w oparciu o decyzje właściciela tj. Prezydenta Miasta .

W przypadku najemców z zasobów Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o. prośbę rozpatruje Prezes Spółki. W momencie nie wywiązania się z ugody i spłaty należności w ustalonych ratach lub nie dotrzymania prolongaty spłaty sprawa przekazywana jest do Sądu o wydanie nakazu zapłaty lub do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.