Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.

Badanie powinno spełniać wymogi:

 1. ustawy o rachunkowości,
 2. norm badania ustalonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem raportu i opinii biegłego rewidenta, nie później niż do:

 • za rok 2023 do 29 marca 2024 roku
 • za rok 2024 do 31 marca 2025 roku.

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o ofercie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 2. oświadczenie o spełnieniu przez podmiot oraz biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 3. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia, w tym znajomość zasad gospodarki finansowej TBS.
 4. cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu za poszczególne lata;
 5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 6. zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 w terminie zaproponowanym przez Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o.
 7. projekt umowy.

Spółka oczekuje od wykonawcy zapisu w umowie o obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile będzie to konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Kołobrzeskiego TBS Sp. z o.o. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16 października 2023 roku. W przypadku przesłania ofert pocztą, za moment złożenia oferty uważa się moment dostarczenia przesyłki do Spółki.

Kryteria wyboru oferty: 100% cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu.

Rozpatrywane będą jedynie oferty zawierające wszystkie wymagane informacje i oświadczenia. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Informacja o podmiocie badanym:

 1. Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181531;
 2. przedmiot przeważającej działalności: zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 3. suma bilansowa na 31.12.2022r. : 77.615.871,35 zł;
 4. przychody za 2022r.: 13.489.225,68 zł;
 5. średnioroczne zatrudnienie w 2022 r.: 30,14 etatów;
 6. ostatnie dobrowolne badanie sprawozdania finansowego obejmowało rok 2022 - bez uwag.