Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu, poszukuje kandydata na stanowisko INSPEKTORA DS. ADMINISTRACJI.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie i praktyka zawodowa: wykształcenie średnie i minimum 3 letni staż pracy,
 • ogólne i stanowiskowe: dobra znajomość  Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi,

Preferencje dodatkowe:

 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność w realizacji powierzonych zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym: pakiet Office,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości wykorzystania lokali zgodnie z przeznaczeniem, pisemne informowanie o istniejących pustostanach, lokalach zajmowanych bez tytułu prawnego i podnajmowanych bez gody właściciela.
 • prowadzenie rejestru  przejętych lokali mieszkalnych
 • prowadzenie rejestru zleceń wraz kontrolą terminów ich realizacji
 • bieżące wypełnianie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawa pracę w firmie o wyrobionej marce;
 • miłą atmosferę pracy;
 • umowę o pracę na pełny etat
 • termin rozpoczęcia pracy 15.09.2021r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Dokumenty należy składać  w sekretariacie spółki KTBS  przy ul. Artyleryjskiej 3 po. 207 w  Kołobrzegu  w godzinach od 7.30 do 14.00  do dnia 03.09.2021r.z dopiskiem „ Inspektor ds. Administracji” – oferta pracy.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod  nr tel. 602639031

Klauzula RODO:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

 • Administrator danych i kontakt do niego: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 22 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit.c RODO;
  • 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Do przekazywanych dokumentów należy dołączyć informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych!!!

Dokumenty nie zawierające w/w informacji nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.