KOŁOBRZESKIE TBS SP. Z O. O. W KOŁOBRZEGU ogłasza nabór na stanowiska pracy: INSPEKTOR  DS. ADMINISTRACJI oraz KSIEGOWA  DS. ROZLICZEŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Ogólne i stanowiskowe:  znajomość  Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi, (dot. Inspektora                                  ds. Administracji)

Preferencje dodatkowe:

 • prawo jazdy kategorii B (dot. Inspektora ds. Administracji)
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność w realizacji powierzonych zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera, w tym: pakiet Office

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

INSPEKTOR  DS. ADMINISTRACJI

 • prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości wykorzystania lokali zgodnie z przeznaczeniem, pisemne informowanie o istniejących pustostanach, lokalach zajmowanych bez tytułu prawnego                                      i podnajmowanych bez zgody właściciela
 • prowadzenie rejestru  przejętych lokali mieszkalnych
 • prowadzenie rejestru zleceń wraz kontrolą terminów ich realizacji
 • bieżące wypełnianie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

KSIEGOWA  DS. ROZLICZEŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • prowadzenie księgowości dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych
 • okresowe rozliczenia mediów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z planami finansowymi

Oferujemy:

 • szkolenie z zakresu obsługi programu obsługującego wspólnoty mieszkaniowe oraz wprowadzenie                    w specyfikę pracy ( dot. księgowej ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych)
 • stabilną i ciekawa pracę w firmie o wyrobionej marce
 • miłą atmosferę pracy
 • umowę o pracę na pełny etat
 • termin rozpoczęcia pracy  - OD ZARAZ

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty należy  przesłać na adres siedziby  spółki Kołobrzeskiego TBS sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3  w  Kołobrzegu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się na parterze budynku przed wejściem do siedziby Spółki. Wymagane dokumenty prosimy składać  do dnia  11.03.2022 r. z dopiskiem: INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI - oferta pracy lub KSIĘGOWA DS. ROZLICZEŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH – oferta pracy.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod  nr tel.:

 • 602 639 031 - dot. Inspektor ds. Administracji lub
 • 728 856 500 - dot. Księgowa ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych

Klauzula RODO:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

 • Administrator danych i kontakt do niego: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowiska pracy Inspektor  ds. administracji oraz Księgowa  ds. rozliczeń wspólnot mieszkaniowych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na w/w stanowiska pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 22 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit.c RODO;
  • 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy  o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Do przekazywanych dokumentów należy dołączyć informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Dokumenty nie zawierające w/w informacji nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.