Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu, poszukuje kandydata na stanowisko "ADMINISTRATOR BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH".

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe / średnie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzone dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub na podstawie przepisów prawa wspólnotowego oraz przysługujące prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Preferencje dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów w zakresie zajmowanego stanowiska
 • prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji zasobów lokalowych - własnościowych w zarządzanych nieruchomościach.
 • Uczestnictwo w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Przygotowanie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru planów remontowych na budynkach wspólnot mieszkaniowych.
 • Wykonywanie zadań zleconych przez właścicieli oraz realizacja podjętych uchwał.
 • Ścisła współpraca z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Obsługa interesantów Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Sporządzanie umów i aneksów w zakresie świadczonych usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przez Usługobiorców.
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w administrowanych nieruchomościach.
 • Prowadzenie i dokonywanie wpisów do Książek Obiektów Budowlanych, sprawdzanie i przestrzeganie terminów przeglądów wynikających z Prawa Budowlanego.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie i zgłaszanie wszelkich awarii tj. wod.-kan., elekt., domofony, windy, RTV, gabaryty, usterek oraz zdarzeń losowych typu: zalanie, pożar, kradzież, dewastacja - telefonicznie lub w  trudnych przypadkach pisemne wezwania o udostępnienie lokali, dokonywanie wizji lokalnych, kompletowanie i przekazanie ubezpieczycielowi dokumentów dot. postępowania likwidacyjnego.
 • Wewnętrzna koordynacja przepływu informacji i dokumentacji.
 • Podejmowanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania powierzonym zasobem.

Od kandydata wymagamy także zaangażowania , dyspozycyjności , sumienności oraz staranności.

Warunki dodatkowe:

 • praca w biurze przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • bezpośredni kontakt z klientami konieczna komunikatywność i odporność na stres;
 • siedziba firmy znajduje się w budynku na II piętrze, a budynek nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla niepełnosprawnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • termin rozpoczęcia pracy - od dnia 25.03.2024r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji według poniżej podanej klauzuli;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;

Aplikację zatytułowaną ,,nabór - Administrator Budynków Wspólnot Mieszkaniowych" należy złożyć:

 • do dnia 20.03.2024r. w formie elektronicznej na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osobiście lub na adres Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg.
 • Po spełnieniu wymogów formalnych oraz oczekiwań pracodawcy wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w siedzibie Kołobrzeskiego TBS przy ul. Artyleryjskiej 3 do 29.03.2024r. Po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

Klauzula RODO:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji."

Klauzula informacyjna:

 • Administrator danych i kontakt do niego: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy Administrator Budynków Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 22 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit.c RODO;
  • 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy . Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.