Dział administracji KTBS

Oferujemy Państwu przyjazne dla mieszkańców i użytkowników administrowanie i zarządzanie Państwa nieruchomością.

Oferujemy Państwu przyjazne dla mieszkańców i użytkowników administrowanie i zarządzanie Państwa nieruchomością.

Obsługa administracyjna nieruchomości

Gwarantujemy dyspozycyjność administratorów oraz dostępność pod telefonem stacjonarnym lub komórkowym. Administratorów zatrudnionych w Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. cechuje wysoka kultura osobista, niezbędne kwalifikacje oraz pełne zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Każdy Administrator gotowy jest zawsze życzliwie i cierpliwe wysłuchać Państwa uwag oraz natychmiast zareagować, by rozwiązać wszystkie zgłaszane mu problemy.

Czynności związane z obsługą administracyjną nieruchomości:

 • Protokolarne przyjęcie nieruchomości;
 • Przejęcie od dotychczasowego administratora wszelkiej dokumentacji dotyczącej administrowanej nieruchomości;
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomości na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami lokali i Wspólnotą Mieszkaniową zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem;
 • Prowadzenie wykazu lokali mieszkalnych i użytkowych, właścicieli lokali;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali oraz części nieruchomości wspólnej;
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Pełna organizacja zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przygotowanie projektów uchwał;
 • Powiadamianie o podjętych uchwałach;
 • Prowadzenie korespondencji w imieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej z właścicielami lokali, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach przez 24h, zlecanie ich usunięcia przez profesjonalnych techników oraz nadzór nad ich wykonaniem;
 • Zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynków służącego do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynków, w tym także zieleni;
 • Wynegocjowanie preferencyjnych warunków Ubezpieczenia nieruchomości;
 • Pomoc prawna dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Kontrolowanie pod względem merytorycznym wykonania zawartych umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych;
 • Wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie i przedkładanie właścicielom planów remontów i planów finansowych;
 • Udzielanie każdemu z właścicieli lokali na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną;
 • Wydawanie zaświadczeń na każde żądanie właścicieli związanych z administracją lub zarządzaniem nieruchomością;
 • Obsługa i prowadzenie spraw związanych z wynajmem części nieruchomości wspólnej oraz pobieranie pożytków z tej nieruchomości także z innych tytułów.

Obsługa techniczna

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. w ramach zleconej obsługi nieruchomości oferuje objęcie konserwacją bieżącą większość instalacji budynkowych przez naszych pracowników oraz firmy współpracujące, które posiadają niezbędne kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe.

Czynności związane z obsługą techniczną:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zapewnienie terminowego przeprowadzania przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, w tym oceny stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją nieruchomości wspólnej w zakresie m.in. ogólnobudowlanym, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ślusarskiej, elektrycznej i innych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Zlecenie i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Nadzór nad wykonaniem remontów bieżących, zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;