Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grochowskiej 6 I-J w Kołobrzegu reprezentowana przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych określonych w przedmiarze w budynku przy ul. Grochowskiej 6 I-J, w terminie do 30.11.2021 r.

Wypełnioną ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie KTBS przy ul. Artyleryjskiej 3 w 78-100 Kołobrzegu.

Termin rozpoczęcia zadania - maj 2022 rok.


Dokumentacja do pobrania: