Nr postepowania: DOIZ/01/02/2023 PLAC REKREACJI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. Z 2022 r. Poz. 1710 z późn. Zm.), zwaną dalej ustawą P.Z.P. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ) na zadanie: Budowa placu sportu i rekreacji wraz z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi na działkach nr 225/12 i 225/13, obręb 11 przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.


[ POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE ]