Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

...